top of page

Lærervejledning BONDEGaaRDEN

 
bondegaarden og FN's verdensmål 

 

Dette forløb er primært målrettet højtbegavede elever, men kan anvendes i alle klasser. Eleverne skal undersøge, hvordan Bondegaarden lever op til de af FN's verdensmål, der handler om biodiversitet og klima, og undersøge, hvorvidt Bondegaarden lever op til målene. Bagefter skal de lave en rapport og en pjece med deres resultater og præsentere deres arbejde for Bondegaarden. Opgaven løses bedst i grupper. 

Konkret skal eleverne producere følgende: 

 • En rapport, hvor de gennemgår resultatet af deres undersøgelser på Bondegaarden, og vurderer hvad Bondegaarden kan gøre bedre. 

 • En pjece, der handler om Bondegaardens arbejde med FN's verdensmål. 

 • En mundtlig præsentation af deres arbejde. 


> Din rolle som lærer


> At være højtbegavet er at være særlig udsat

fag 

Fag: Biologi og dansk

Se faglige mål under programmet

Antal timer: 14-38 timer (bemærk ikke lektioner) afhængigt af, hvor mange øvelser eleverne laver i fase 3, og om I besøger Bondegaarden. 

program for temadage

DAG 2

Fase 4) Giv et bud på, hvordan CO2-belastningen kan nedbringes
Eleverne foretager et skøn over Bondegaardens klimabelastning i form af CO2-udslip. 
Tidsforbrug:1 time 

Fase 5) Lav en rapport om Bondegaarden og FN's klimamål
Eleverne samler deres resultater i en rapport og reflekterer over, hvordan Bondegaarden kan blive bedre til at leve op til verdensmålene.  
Tidsforbrug: 3-8 timer


Fase 6) Lav en pjece om Bondegaarden og FN's klimamål
Eleverne skriver en tekst og udformer en pjece, hvor de formidler Bondegaardens arbejde med at leve op til verdensmålene. 

Tidsforbrug: 2-3 timer

DAG 3

 

Fase 7) Forbered en præsentation af jeres arbejde

Eleverne laver et slideshow for at præsentere deres arbejde med undersøgelser, dataindsamling, rapport og pjece.
Tidsforbrug: 1-2 timer

Fase 8) Præsenter jeres arbejde for Bondegaarden
Eleverne præsenterer deres arbejde for Bondegaarden og får feedback. 
Tidsforbrug: 1-3 timer  

 

Fase 9) Evaluer jeres løsning og arbejdsproces
Eleverne evaluerer deres resultater og arbejdsproces. 

Tidsforbrug: 1 time

DAG 1​

Forløbet indledes med, at eleverne via en kort video med indehaveren af Bondegaarden præsenteres for opgaven. Herefter ledes eleverne igennem forløbet via følgende faser: 

Fase 1) Forstå jeres rolle som konsulenter

Eleverne arbejder med at forstå konsulentrollen og researcher på Bondegaarden for at forstå kunden og den opgave, de har fået stillet. 
Tidsforbrug: 1 time

 

Fase 2) Lær om FN's verdensmål 
Eleverne lærer om FN's verdensmål med fokus på biodiversitet og klima.
Tidsforbrug: 2 timer 

 

Fase 3) Undersøg naturens tilstand på Bondegaarden

Eleverne indsamler data til at vurdere, hvordan det står til med naturens tilstand på gården. Der er en række forskellige øvelser, eleverne kan vælge imellem

Tidsforbrug: 2-20 timer  
 

læringsmål

Eleverne opnår viden om: 

 • FN's verdensmål inden for dyrevelfærd, biodiversitet og bæredygtighed

 • Hvordan man konkret kan måle på, om målene overholdes

 • Hvordan man kan foretage målinger og beregninger

 • Udformning af formidlingspjecer

 • Mundtlig præsentation.


Eleverne får styrket deres evne til at: 

 • Sætte sig ind i en specifik og virkelig problemstilling

 • Researche 

 • Arbejde struktureret med idégenerering og kreativ tænkning

 • Udtænke og producere kreative løsninger 

 • Samarbejde 

 • Kommunikere deres løsninger til en aktør i virkeligheden 

 • Forholde sig reflekteret til eget arbejde.
   

faglige mål:

Biologi A

 

”Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø”
 

Formål

Biologi bidrager til uddannelsens almendannende og studieforberedende formål, ved at eleverne opnår viden og kundskaber inden for biologi, forberedes til videreuddannelse og udvikler ansvarlighed for sig selv, for natur og samfundsudvikling.

 

Biologiundervisningens almendannende formål tilgodeses, ved at eleverne får viden og indsigt i biologiens betydning for verdensbilleder og får faglig baggrund for at forstå betydningen af biodiversitet, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse.

Faglige mål:
 

Eleverne skal kunne: 

 • Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af biologiske problemstillinger.

 • Tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikomomenter ved arbejde med biologisk materiale.

 • Bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt.

 • Anvende relevante matematiske repræsentationer, modeller og metoder til beregning, beskrivelse, analyse og vurdering.

 • Analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation. 

 • Anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhæng. 

 • Indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder. 

 • Formulere sig struktureret såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer. 

 • Demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder.

 • Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

 • Anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger. 

 • Behandle problemstillinger i samspil med andre fag. 

 

Kernestof

Økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, C-, N- og P-kredsløb, økotoksikologi og biodiversitet 

 

Supplerende stof

Biologisk produktion: bæredygtighed, miljøbeskyttelse. 

Kontakt bondegaarden

Bondegaarden tager gerne imod skolebesøg, så kontakt landbruget og aftal, hvornår det passer ind i deres planer. Alternativt kan du kontakte et landbrug i jeres lokalområde, som også arbejder med FN's verdensmål, og høre, om de vil samarbejde med jer om opgaven. 

Kontaktinfo

Navn: Jørgen Skou Larsen

Adresse: Engtoften 14-16, Østrup, 3670 Veksø Sjælland

Telefon: 4090 4697

Mail: jsl@bondegaarden.dk

bottom of page