top of page

Lærervejledning horsens kommune

 
hjælp horsens med at få flere borgere til at motionere  

‘Få flere borgere til at dyrke motion' er en opgave stillet af Horsens Kommune. Eleverne skal udarbejde et konkret motionskoncept, der kan få flere borgere i kommunen til at bevæge sig regelmæssigt. De skal holde sig inden for et budget på 50.000 kroner og forsøge at ramme så mange borgere som muligt inden for den økonomiske ramme. De skal beskrive deres koncept i en rapport og fremlægge det for Horsens Kommune.

Konkret skal de producere følgende: 

 • En rapport, hvor de bl.a. beskriver koncept, målgruppe, tidsplan samt projektets samarbejdspartnere

 • En beskrivelse af de sundhedsfremmende effekter ved motionskonceptet

 • Et budget

 • En mundtlig fremlæggelse. 
   

Forløbet kan anvendes i alle klasser, men henvender sig særligt til
højtbegavede elever. 


> Din rolle som lærer


> At være højtbegavet er at være særlig udsat

fag

Fag: Idræt og dansk samt Karrierelæring (se faglige mål længere ned på siden)

Antal lektioner: 16-28

program for temadage

DAG 2
 

Fase 4) Vælg de bedste af jeres ideer

Eleverne udvælger de bedste af deres ideer via metoden ‘De 6 tænkehatte’,
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Fase 5) Udarbejd en rapport med jeres motionskoncept

Eleverne udarbejder en rapport med deres motionskoncept, hvor de beskriver målgruppen, lokalområdet, konceptets indhold, samarbejdspartnere, tidsplan mm.
Tidsforbrug: 3-5 lektioner  

Fase 6) Opstil et budget for motionskonceptet

Eleverne opstiller et budget for deres motionskonept. De skal holde budgettet inden for 50.000 kr. og forsøge at ramme så mange borgere som muligt inden for den økonomiske ramme. 
Tidsforbrug: 2-4 lektioner

Fase 7) Beskriv konceptets sundhedsfremmende effekter

Eleverne arbejder med at beskrive de sundhedsfremmende effekter ved motionskonceptet. 
Tidsforbrug: 2-4 lektioner

DAG 3

 

Fase 8) Forbered en præsentation af konceptet

Eleverne forbereder en mundtlig præsentation af deres motionskoncept ved at udarbejde et slideshow.
Tidsforbrug: 2-3 lektioner

Fase 9) Præsentér konceptet for Horsens Kommune

Eleverne præsenterer deres koncept for Horsens Kommune enten ved, at I sender præsentationerne eller facetimer med en medarbejder fra kommunen, som herefter giver eleverne feedback. Eleverne tilretter deres koncept efter den feedback, de får af Horsens Kommune. 
Tidsforbrug: 1-3 lektioner

Fase 10) Evaluér løsningsforslag og proces

Eleverne evaluerer deres løsningsforslag og arbejdsproces. 
Tidsforbrug: 1 lektion

DAG 1​

Forløbet indledes med, at eleverne præsenteres for opgaven via en kort video, hvor en medarbejder fra Horsens Kommune fortæller om opgaven. Herefter ledes eleverne igennem forløbet via følgende faser: 

Fase 1) Forstå jeres rolle som konsulenter

Eleverne skal igennem et lynkursus i, hvad det vil sige at være konsulenter, og de skal arbejde med at forstå deres kunde, altså Horsens Kommune. 
Tidsforbrug: 1 lektion

 

Fase 2) Få overblik over målgrupper og lokale idrætsaktører

Eleverne sætter sig ind i de to målgrupper, som Horsens Kommune gerne vil ramme, og målgruppernes barrierer i forhold til at dyrke motion. Desuden sætter de sig ind i de to lokalområder, som kommunen gerne vil fokusere på.
Tidsforbrug: 2-3 lektioner

 

Fase 3) Find på ideer til motionskoncepter

Eleverne får et crash course i kreativ tænkning og finder på ideer til motionskoncepter.
Tidsforbrug: 1-2 lektioner


 

læringsmål

Eleverne skal:

 • Anvende deres faglig viden, kundskaber og færdigheder i deres virke som konsulenter, hvor de skal udvikle et idrætstilbud for kommunens borgere, der gør dem mere aktive.

 • Med afsæt i humanistisk og samfundsvidenskabelig teori (Etienne Wenger praksisfællesskaber) skabe et tilbud, der styrker og fastholder borgeren i en sundere livsstil.

Eleverne får styrket deres evne til at: 

 • Sætte sig ind i en specifik og virkelig problemstilling

 • Researche 

 • Arbejde struktureret med idégenerering 

 • Trække på og strukturere egen viden og idérigdom

 • Udtænke og producere kreative løsninger 

 • Samarbejde 

 • Fremlægge deres ideer til en professionel aktør

 • Forholde sig reflekteret til eget arbejde.  

   

idræt

 

Kernestof:

 • Grundlæggende principper for fysisk træning.

 • Aktiviteter, der styrker leg og bevægelse.

 • Aktiviteter med fokus på samarbejde, engagement og fællesskab.

 • Aktiviteter, der træner den fysiske kapacitet og ligeledes har kropsbevidsthed i fokus.

 • Praksisfællesskaber, Etienne Wenger.
   

dansk
 

Eleven lærer: 

 • At udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel mundtligt som skriftligt.

 • At demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion.

 • At anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og reflektere.

 

Eleven afdækker det danskfaglige kernestof:

 • Dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, faglige og professionelle sammenhænge.

 • Billeder, film og øvrige multimodale tekster.

kontakt til VIRKSOMHEDEN

Kontakt fritidsafdelingen i Horsens Kommune for at aftale, hvornår og hvordan eleverne kan præsentere deres koncepter enten via videoer, de sender til kommunen, eller via f.eks. Facetime. 

Kontaktinfo

Casper Due Fogt

Projekt, Bevæg dig for livet

Mobil: 24658775

Mail: cdf@horsens.dk

karrierelæring

Forløbet giver mulighed for en diskussion og refleksion om studie, arbejde, karriere samt gymnasiefagets anvendelse i samfundet. Forløbet er et projektforløb, hvor eleverne agerer konsulenter på en virkelig case. Dette giver eleverne en forståelse for, hvad konsulenter er, og hvordan elevernes gymnasiefag kan bruges i det omgivende samfund. Dette kan være med til at få elevernes øjne op for anvendelsen af deres faglige viden uden for skolen.

Samtidig er der i fase 1 en video, som beskriver Casper Due Fogts vej til jobbet som projektleder i Horsens kommunes fritidsafdeling. Casper er uddannet kandidat i idræt og sundhed og har siden studiet arbejdet med at forbedre forholdene for idrætslivet og få flere borgere til at bevæge sig, først i Fredericia kommune og senere i Horsens kommune.

   

Casper fortæller i videoen både om sin egen karrierevej, og hvad man ellers kan med en kandidat i idræt og sundhed.

Caspers beretning kan således bruges til en diskussion af, hvad et videre studie inden for idræt og sundhed kan føre til, samt hvordan idrætsfagligheden kommer i spil i hans arbejde.

Læs mere om karrierelæring på systime.dk:

> Livskundskab og verdensborgerkundskab

> Karrierelæring er livslæring

Hvis man ønsker at se nærmere på uddannelsesmuligheder, kan uddannelsesguiden bruges.

bottom of page