top of page

Lærervejledning rockwool

 
opfind et produkt ud af stenuld

I dette forløb skal eleverne agere konsulenter for Rockwool og opfinde et nyt produkt ud af stenuld og bagefter lave en protoype på produktet. Måske har I mulighed for at besøge Rockwools Innovation Factory i Hedehusene, ellers kan I spørge Rockwool, om det er muligt at få en af deres medarbejdere ud på skolen. Eleverne skal arbejde i grupper.

 

Konkret skal de producere følgende: 

 • En skriftlig beskrivelse af ideen til et nyt produkt. 

 • Et slideshow til brug for, når ideen skal præsenteres. 

 • En mundtlig præsentation af produktet over for Rockwool (evt. via en video). 

 • En prototype på produktet, som I laver under et besøg hos Rockwool eller hjemme på skolen.​

 

Forløbet kan anvendes i alle klasser, men henvender sig særligt til
højtbegavede elever. Læs mere herunder. 


> Din rolle som lærer


> At være højtbegavet er at være særlig udsat

fag

Fag: 

Dansk (stx/eux)

Design og arkitektur (stx)
Design (htx)

Produktudvikling (htx)

Teknikfag (a) (htx)

Teknologi (htx)

Materialeteknologi (valgfag)

Innovation (valgfag)

Antal lektioner: 11-23 

program for temadage

DAG 2

 

Fase 5) Vælg den bedste af jeres ideer 

Eleverne introduceres til idéudvælgelsesmetoden ‘De seks tænkehatte’, og hver gruppe vælger den bedste idé at arbejde videre med. 
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

 

Fase 6) Forbered en præsentation af jeres idé

Eleverne forbereder en præsentation af deres idé ved at lave en beskrivelse af ideen og udarbejde et slideshow til brug for den mundtlige præsentation.
Tidsforbrug: 1-4 lektioner

 

Fase 7) Præsenter jeres idé for Rockwool

Eleverne præsenterer deres idé under et besøg på Rockwools Innovation Factory. Alternativt kan de lave en video, som de sender til Rockwool eller facetimer med en af virksomhedens medarbejdere. Hvis ikke I besøger Rockwool, præsenterer de ideen for dig og resten af klassen.
Tidsforbrug: 2-5 lektioner

DAG 3

 

Fase 8) Fremstil en prøve på jeres produkt

Eleverne laver en prøve på deres produkt, evt. på Rockwools Innovation Factory ellers hjemme på skolen. Hvis I tager på besøg hos Rockwool, vil virksomheden af praktiske årsager udvælge et par af ideerne, som eleverne kan arbejde videre med i grupper. 
Tidsforbrug: 2-6 lektioner

 

Fase 9) Evaluér processen 

Eleverne evaluerer deres løsningsforslag og arbejdsproces. 
Tidsforbrug: 1 lektion. 

DAG 1​

Forløbet indledes med, at eleverne præsenteres for opgaven via en kort video, hvor en medarbejder fra Rockwool stiller opgaven. Herefter ledes eleverne gennem forløbet via nedenstående faser: 

 

Fase 1) Forstå jeres rolle som konsulenter

Eleverne arbejder med at forstå konsulentrollen og researcher på Rockwool-koncernen for at forstå deres kunde og den opgave, de har fået stillet. 
Tidsforbrug: 1 lektion

 

Fase 2) Lær om stenulds egenskaber
Eleverne sætter sig ind i, hvilke egenskaber stenuld har og præsenteres for forskellige måder, hvorpå stenuld bruges i dag.
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Fase 3) Kickstart den kreative proces 
Eleverne får et crash course i kreativ tænkning og får redskaber til at kaste sig ud i den innovative proces. 
Tidsforbrug: 1 lektion

Fase 4) Find på ideer til produkter ud af stenuld

Eleverne får redskaber til at finde på så mange ideer som muligt. 
Tidsforbrug: 1 lektion


 

læringsmål

Eleverne opnår: 

 • Håndværksmæssige kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter 

 • Viden om forarbejdning, materialer og designprocesser

 • Evne til at tænke kreativt og udvikle innovative løsninger. 

Eleverne får styrket deres evne til at: 

 • Sætte sig ind i en specifik og virkelig problemstilling

 • Researche 

 • Arbejde struktureret med idégenerering og kreativ tænkning

 • Udtænke og producere kreative løsninger 

 • Samarbejde 

 • Kommunikere deres løsninger til en aktør i virkeligheden 

 • Forholde sig reflekteret til eget arbejde.  
   

innovation C

Materialet styrker elevernes evne til at:

 • Afgøre, hvilke forhold der har betydning for innovation i samfundet og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder.

 • Identificere, formulere og vurdere muligheder for værdiskabende handling gennem innovative processer.

 • Anvende innovationsbegreber og innovationsmodeller.

 • Gennemføre innovationsprocessen og ræsonnere over elementerne fra idé til værdiskabende.

 • Bearbejde og præsentere informationer med relevans for innovationsprocessen samt forstå informationernes anvendelighed.

   

Dansk A Stx / EUX

De faglige kompetencer, der understøttes, falder især ind under målsætningerne, som omhandler elevernes udtryksfærdigheder. 

Derved styrker materialet blandt andet, at eleven arbejder med at:

 • Udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt.

 • Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed.
   

Samt elevens kompetencer i:

 • At producere multimodale tekster, hvor tekst og ord kombineres med andre repræsentationsformer, f.eks. billede, lyd og bevægelse. Det kan være hensigtsmæssigt at analysere tekster fra andre fag i gymnasiet, hvor eksempelvis visuelle udtryksformer – såsom billeder, figurer, grafer mv. – spiller en dominerende rolle. 
   

Det er centralt for læringspotentialet hos eleven, at kompetencerne opnås på baggrund af en kontekstbaseret faglighed. Det er således hensigtsmæssigt at følge op på læringsudbytte med danskfaglig teori og begreber i den almindelige undervisning efterfølgende.

design og arkitektur c (stx)

I en designproces skal eleverne kunne:

 • Identificere et designproblem og gennemføre en designproces.

 • Generere design- og arkitektur-ideer.

 • Undersøge et designproblem og designløsninger ud fra forskellige parametre.

 • Foretage, dokumentere og begrunde valg i en designproces.

 • Detaljere nogle få aspekter af et designprojekt eller et element af et designprojekt.

 • Formidle deres designprocesser, designløsninger og designanalyser visuelt og mundtligt.
   


design B (htx)
 

I en designproces skal eleverne kunne:

 • Identificere et designproblem samt formulere, planlægge og gennemføre et designprojekt, som baseres på et hovedgreb.

 • Anvende forskellige strategier til idégenerering og konceptudvikling.

 • Kombinere resultaterne af idégenerering, konceptudvikling og forskellige undersøgelser i et konkret designprojekt.

 • Foretage, dokumentere og begrunde valg i en designproces.

 • Detaljere et designprojekt eller et væsentlig element af et designprojekt.

 • Præsentere et designprojekt visuelt og mundtligt.
   

produktudvikling (HTX)


Eleverne skal kunne:

 • Identificere og undersøge et problem i en samfundsmæssig sammenhæng ved brug af relevante metoder, herunder indsamling, kritisk vurdering og anvendelse af kvantitative og kvalitative data.

 • Generere idéer.

 • Udarbejde et udkast til et produkt og begrunde, i hvilken grad det lever op til de stillede krav og løser problemet.

 • Dokumentere projektets faser og resultater.

 • Dokumentere og reflektere over gruppens arbejdsproces. 
   

teknikfag a (htx)

Eleverne skal kunne:

 • Formulere en relevant teknisk problemstilling, som forholder sig til det givne projekt.

 • Producere egen viden.

 • Anvende idegenereringsteknikker. 

 • Lave visualisering af produktet, præsentation af de tekniske løsninger samt beregninger og resultater.

 • Arbejde med forskellige materialer og komponenter, på baggrund af deres egenskaber, opbygning og egnethed.

 • Vurdere egen løsning i forhold til problemstillingen. 

 • Formidle deres arbejde mundtligt og skriftligt.
   

teknikfag B (htx)

Eleverne skal kunne:

 • Arbejde med teknologisk innovation ved at udvikle produkter.

 • Anvende metoder til idéudvikling i forbindelse med produktudviklingsprocessen.

 • Arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet, herunder forholde sig refleksivt til eget arbejde.

 • Dokumentere, formidle og præsentere projektforløb, skriftligt, mundtligt og visuelt.

udstyr og materialer

Rockwool har mulighed for at sende gratis pakker med vareprøver ud til i alt 10 skoler. Skriv til Rockwool via kontaktinformationerne herunder, hvis det har jeres interesse. 

Hvis I arbejder med at bygge prototyper hjemme på skolen og selv køber stenuld i et byggemarked, er det vigtigt at købe facade-batch eller terræn-batch. I skal endelig ikke købe flexi-batch, da dette materiale er meget løsere og nemt går i stykker, hvorved det kan genere huden og luftvejene.  

Det anbefales at bruge handsker, maske og beskyttelsesbriller, når man arbejder med stenuld.

kontakt rockwool

Rockwools innovation factory i Hedehusene tager gerne imod skolebesøg. Kontakt virksomheden for at aftale et passende tidspunkt. 

Kontaktinfo

Navn: Michaeel Emborg

adresse: Hovedgaden 501, indgang A, port 8, 2640 Hedehusene

telefonnummer: 2428 9331

mail: michaeel.emborg@rockwool.com

valgfag

 

innovation

 

Eleverne skal kunne: 

 • Afgøre, hvilke forhold der har betydning for innovation i samfundet, og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder.

 • Identificere, formulere og vurdere muligheder for værdiskabende handling gennem innovative processer.

 • Anvende innovationsbegreber og innovationsmodeller.

 • Gennemføre innovationsprocessen og ræsonnere over elementerne fra idé til værdiskabende handling.

 • Kommunikere og skabe samarbejde i innovationsprocessen.

materiale-teknologi

Eleverne skal kunne: 

 • Gøre rede for forskellige materialer og deres typiske egenskaber.

 • Foretage en konkret vurdering af et givet materiales fysiske og kemiske egenskaber.

 • Foretage et hensigtsmæssigt valg af materiale til en given anvendelse.

bottom of page