top of page

Lærervejledning vandcenter syd:

 
Lær om vand og planlæg en udstilling  

I denne konsulentopgave skal eleverne være konsulenter for Vandcenter Syds skoletjeneste og udvikle forslag til, hvordan man kan indrette en udstilling om drikkevand. Udstillingen skal placeres i en gammel brønd ved Vandcenter Syd. Desuden skal eleverne udvikle ideer til aktiviteter, som man kan lave under et besøg. Eleverne skal arbejde i grupper.

 

Eleverne skal producere: 

 • En tekst om, hvad udstillingen skal handle om 

 • Forslag til indretning af udstillingsrummet (inkl. skitser)

 • Eksempel på en udstillingspost

 • Forslag til aktiviteter, der kan bruges i forbindelse med udstillingen 

 • En mundtlig præsentation af deres plan.

Forløbet kan anvendes i alle klasser, men henvender sig særligt til
højtbegavede elever. 


> Din rolle som lærer


> At være højtbegavet er at være særlig udsat

fag 

Primære fag: Naturgeografi, biologi og kemi

Antal lektioner: 14-27 afhængigt af, hvor mange øvelser eleverne laver, og om I besøger Vandcenter Syd som en del af forløbet.

program for temadage

DAG 2

Fase 4) Bliv eksperter i at lave udstillinger

Eleverne lærer, hvad det vil sige at kuratere en udstilling og lærer om de formidlingsprodukter og præsentationsformer, man kan bruge, når man arbejder med formidling i et fysisk rum.
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

 

Fase 5) Find på ideer til udstilling og aktiviteter
Eleverne får et crashkursus i kreativ tænkning og skal ved hjælp af en række idéudviklingsøvelser finde på ideer til aktiviteter, man kan lave under et besøg hos Vandcenter Syd, samt spændende måder at formidle på. 
Tidsforbrug: 1-3 lektioner

 

Fase 6) Vælg de bedste af jeres ideer

Ved hjælp af Edward Bonos metode 'de 6 tænkehatte' udvælger eleverne de bedste af deres ideer. 
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Fase 7) Beskriv udstillingen og tegn en skitse 

Eleverne beskriver deres udstilling i en kort tekst og tegner en skitse over, hvordan udstillingen skal placeres i vandværksbrønden. 
Tidsforbrug: 2-3 lektioner

DAG 3

Fase 8) Planlæg og beskriv en aktivitet

Eleverne planlægger og beskriver en aktivitet, som halvdelen af en klasse kan lave under et besøg hos Vandcenter Syd, mens den anden halvdel er på rundvisning i den gamle brønd. 
Tidsforbrug: 2-3 lektioner


Fase 9) Forbered en præsentation

Eleverne forbereder en mundtlig præsentation med slideshow og skitser over udstillingen.
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

10) Præsenter jeres arbejde for Vandcenter syd  
Eleverne sender deres mundtlige præsentationer til Vandcenter Syd, som giver feedback på elevernes arbejde, hvorefter de retter det til. 
Tidsforbrug: 1-3 lektioner

Fase 11) Evaluér processen og resultatet

Eleverne evaluerer deres løsningsforslag og deres arbejdsproces.
Tidsforbrug: 1 lektion

DAG 1
 

Forløbet indledes med, at eleverne præsenteres for konsulentopgaven via en kort video, hvor en medarbejder fra Vandcenter Syd fortæller om opgaven. Herefter ledes eleverne gennem forløbet via nedenstående faser: 

 

Fase 1) Forstå jeres rolle som konsulenter

Eleverne arbejder med at forstå konsulentrollen og researcher på Vandcenter Syds skoletjeneste for at forstå deres kunde og den opgave, de har fået stillet.
Tidsforbrug: 1 lektion

 

Fase 2) Lær om grundvand,  drikkevand og spildevand
Eleverne sætter sig ind i vandets kredsløb, hvordan grundvandet dannes, hvordan man omdanner det til rent drikkevand, og hvordan man renser spildevandet, inden det igen bliver ledt ud i naturen. 
Tidsforbrug: 2-5 lektioner

 

Fase 3) Sæt jer ind i rammerne for udstillingen

Eleverne sætter sig ind i, hvordan udstillingsbrønden ser ud, hvilke muligheder der er for at indrette udstillingsbrønden, og hvilke faciliteter de kan benytte til deres udstilling. Bagefter beslutter de sig for, hvad deres udstilling skal handle om og bestå af. Hvis det er muligt, besøger I Vandcenter Syd i denne fase. 
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

skema til planlægning

Her kan du downloade et planlægningsskema for undervisningsforløbet.

Wingman_Media_-_Planlægning_af_forløb_.p

Læringsmål

Eleverne opnår viden om: 

 • Produktion af rent drikkevand

 • Vigtigheden af rent drikkevand

 • Kurateringsprincipper  

 • Performativ kurating

 • Konceptudvikling

 • Produktion af udstillingsmateriale

 • Udvikling af undervisningsaktiviteter.
   

Eleverne får styrket deres evne til at: 

 • Sætte sig ind i en specifik og virkelig problemstilling

 • Researche 

 • Arbejde struktureret med idégenerering 

 • Trække på og strukturere egen viden og idérigdom

 • Udtænke og producere kreative løsninger 

 • Samarbejde 

 • Fremlægge deres ideer til en professionel aktør

 • Forholde sig reflekteret til eget arbejde.  
   

naturgeografi c + b

Faglige mål

Eleverne kan:

 • Benytte fagets fagsprog, såvel mundtligt som skriftligt.

 • Udføre simple former for empiribaseret arbejde i laboratorium og i felten.

 • Give en beskrivelse af udviklingsforløb og processer i naturen og menneskets omgivelser baseret på empiriske data og observationer.

 • Indkredse geofaglige problemstillinger og anvende enkle problemformuleringer i analysen af naturen og menneskets omgivelser.

 • Formidle geofaglig viden og forholde sig til den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner med mulig inddragelse af teknologiske og innovative løsningsmuligheder.

 • Behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

 

Kernestof (c + b):
 

Jordens og landskabernes processer:

 • Geologiske processer og kredsløb og menneskers anvendelse af ressourcer.

 • Natur- og menneskeskabte landskabers dannelse, udvikling og betydning for produktion og samfund.
   

Klima og vejrs betydning for menneskets livsvilkår:

 • Vandets kredsløb, herunder grundvandsdannelse samt udnyttelse af vandressourcer.
   

Innovation, bæredygtighed og ressourceforvaltning: 

 • FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

Biologi

Materialet om spildevand og vandmiljø passer primært til biologi (c + b niveau) og kemi c + b (niveau). Ved små tilpasninger kan det også ramme kernestoffet på A-niveau, især ved at uddybe emnet om stofkredsløb og ved at komme ind på økotoksikologi.

Faglige mål

Eleverne kan: 

 • Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger.

 • Bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt.

 • Indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder.

 • Formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer.

 • Anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger.

 • Behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

 

Kernestof (c + b)

 • Biokemiske processer: fotosyntese, respiration og gæring.

 • Økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, C-, N- og P-kredsløb og biodiversitet.

kontakt
VIRKSOMHEDEN

Kontakt Vandcenter Syd, hvis I ønsker at besøge dem i forbindelse med forløbet.  

Kontaktinfo

Navn: Maja Dalgaard Grøn

adresse:  Vandværksvej 7, 5000 Odense C

telefonnummer: 4080 8409

mail: mdg@vandcenter.dk

Kemi

Materialet om spildevand og vandmiljø passer primært til biologi (c + b niveau) og kemi c + b (niveau). Ved små tilpasninger kan det også ramme kernestoffet på A-niveau, især ved at uddybe emnet om stofkredsløb og ved at komme ind på økotoksikologi.

Faglige mål

Eleven kan: 

 • Anvende fagbegreber, fagsprog og metoder til at beskrive simple kemiske problemstillinger.

 • Relatere iagttagelser, modeller og symbolsprog til hinanden ved anvendelse af kemisk fagsprog.

 • Gennemføre kvalitativt og kvantitativt eksperimentelt arbejde med simpelt laboratorieudstyr under hensyntagen til laboratoriesikkerhed.

 • Indsamle og efterbehandle iagttagelser og resultater fra eksperimentelt arbejde.

 • Dokumentere eksperimentelt arbejde mundtligt og skriftligt, herunder forklare simple sammenhænge mellem det eksperimentelle arbejde og den tilknyttede teori.

 • Indsamle kemifaglige informationer fra forskellige kilder og anvende dem relevant i faget, udtrykke sig mundtligt og skriftligt om kemiske emner med inddragelse af fagsprog og -begreber.

 • Anvende fagets viden og metoder til at undersøge og beskrive enkle problemstillinger med kemisk indhold fra hverdagen eller den aktuelle debat og eventuelt til at udvikle og vurdere løsninger.

 

Kernestof (c + b)

 • Kemisk fagsprog, herunder kemiske formler og reaktionsskemaer.

 • Kemiske bindingstyper, tilstandsformer og blandbarhed.

 • Uorganisk kemi: stofkendskab, herunder opbygning og egenskaber, og anvendelse for udvalgte uorganiske stoffer, herunder ionforbindelser.

 • Fældningsreaktioner.

 • Simple kvalitative og kvantitative eksperimentelle metoder, herunder separation, titrering og vejeanalyse.

bottom of page