top of page

Lærervejledning verdO

 
hjælp verd0 med at energioptimere skolen

I dette forløb skal eleverne agere konsulenter for energikoncernen Verdo, der har fået til opgave at energioptimere kommunens skoler. Opgaven går ud på at komme med forslag til, hvordan skolen kan spare på energien, f.eks. ved at mindske elforbruget, skifte til lavenergi-elpærer eller isolere bygningerne eller ved at gennemføre tiltag, der får lærere og elever til at ændre adfærd. 


Konkret skal de producere følgende:

 • En rapport over skolens energiforbrug, og hvordan forbruget kan nedbringes

 • Forslag til hvordan skolens elever og ansatte kan ændre adfærd i en mere energivenlig retning

 • Forslag til tekniske ændringer på skolen, som kan mindske energiforbruget.

 • En mundtlig præsentation, som de fremlægger for Verdo og/eller skolens energiansvarlige.
   

Forløbet kan anvendes i alle klasser, men henvender sig særligt til
højtbegavede elever.


> Din rolle som lærer


> At være højtbegavet er at være særlig udsat

fag

Primært fag: Fysik (se faglige mål nederst på siden) samt Dansk og Karrierelæring.

Antal lektioner:  9-12 lektioner á 90 min. 

program for temadage

DAG 2

Fase 5) Undersøg energiforbruget på din skole

Eleverne undersøge aspekter af energiforbruget på skolen. De kan fokusere på forskellige dele af energiforbruget, men undersøgelserne kan både være kvantitative i form af målinger af temperatur, elforbrug osv., eller undersøgelserne kan være kvalitative i form af interviews om energivaner.
Tidsforbrug: ca. 90 min. 

Fase 6) Kom med forslag til tekniske løsninger eller adfærdsændringer
Eleverne lærer om samspillet mellem de tekniske løsninger og adfærdsændringer i bestræbelserne på at mindske energiforbruget.

Tidsforbrug: ca. 45 min. 

Fase 7) Udvælg energitiltag og arbejd med dem

Eleverne udvælger nogle energitiltag, som de går i dybden med.
Tidsforbrug: 90-180 min. 

DAG 3

Fase 8) Lav en rapport

Eleverne laver en rapport over deres forslag til energitiltag. Rapporten ligger til grund for deres senere fremlæggelse.

Tidsforbrug: 45-180 min. 

Fase 9) Forbered en mundlig præsentation

Eleverne forbereder en mundtlig præsentation af deres anbefalinger til mindskelse af skolens energiforbrug.

Tidsforbrug: ca. 90 min. 

Fase 10) Præsenter jeres anbefalinger for Verdo

Eleverne præsenterer deres forslag for Verdo eller for skolens ledelse eller energiansvarlige. De får feedback og retter deres arbejde til.

Tidsforbrug: ca. 90 min. 

Fase 11) Evaluer resultat og proces

Eleverne evaluerer deres resultater og arbejdsproces.

Tidsforbrug: ca. 45 min. 

DAG 1

Forløbet indledes med, at eleverne præsenteres for opgaven via en kort video, hvor en medarbejder fra Verdo stiller opgaven. Herefter ledes de igennem følgende faser:

Fase 1) Forstå jeres rolle som konsulenter

Eleverne sætter sig ind i rollen som konsulenter og den virksomhed, som har stillet dem en opgave.
Tidsforbrug: ca. 45 min.
 

Fase 2) Lær om skolens energiforbrug

Eleverne lærer om forskellige former for energiforbrug på skolen, og at forskellige energikilder har forskellig klimapåvirkning.
Tidsforbrug: ca. 45 min.

Fase 3) Lær om skolens elektricitetsforbrug

Eleverne lærer om energi, effekt og nyttevirkning, og hvordan sammenhængen er imellem dem. Derudover lærer de om det danske elnet, og hvilke kilder til elektrisk energi der bidrager til den danske elproduktion, samt i hvor høj grad disse kilder bidrager til

udledning.
Tidsforbrug: ca. 90 min. 

Fase 4) Lær om skolens forbrug til opvarmning

Eleverne lærer, hvordan forskellige varmekilder har forskellig miljøpåvirkning. De lærer, hvordan varmetab gennem vinduer og bygningsdele kan beregnes og mindskes. De lærer også om ventilationsanlæg og natsænkning af temperaturens betydning for varmeforbruget.
Tidsforbrug: ca. 90 min. 

læringsmål 

Eleverne får styrket deres evne til at: 

 • Sætte sig ind i en specifik og virkelig problemstilling

 • Researche 

 • Arbejde struktureret med idégenerering og kreativ tænkning

 • Udtænke og producere kreative løsninger 

 • Samarbejde 

 • Kommunikere deres løsninger til en aktør i virkeligheden 

 • Forholde sig reflekteret til eget arbejde.

 

fysik B


Faglige mål

 • Gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling.

 • Kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en valgt målgruppe.

 • Kunne undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes.

Fysikfagligt stof

 • Beskrivelse af energi og energiomsætning, herunder effekt og nyttevirkning.

 • Fysiske aspekter af bæredygtig udvikling.

Samspil med andre fag

Forløbet kan med fordel gennemføres i samspil med andre fag. Ved et fokus på formidlingen kan dansk inddrages, mens samfundsfag kan inddrages ved et mere overordnet blik på grøn omstilling og politik og incitamenter i forhold til en sådan omstilling.

Karrierelæring

Forløbet giver mulighed for en diskussion og refleksion om studie, arbejde, karriere samt gymnasiefagets anvendelse i samfundet. Forløbet er et projektforløb, hvor eleverne agerer konsulenter på en virkelighedstro case. Dette giver eleverne en forståelse for, hvad konsulenter er, og hvordan elevernes gymnasiefag kan bruges i det omgivende samfund. Dette kan være med til at få elevernes øjne op for anvendelsen af deres faglige viden uden for skolen.

Samtidig er der i fase 1 en video, som beskriver Daniel Bylling-Westergaards vej til jobbet som udviklingschef i Verdo samt en beskrivelse af, hvad han laver som udviklingschef. Daniel er udlært elektriker og læste efterfølgende til installatør. Efter at have haft forskellige jobs og været selvstændig i en periode er han nu udviklingschef. Daniels beretning om sin karrierevej viser, at hans interesse for teknik, elektronik og styring har været en vejviser i hans karrierevej.

Gymnasiet lægger ikke umiddelbart op til en uddannelse- og karrierevej som Daniels, men det kan alligevel være sundt for gymnasieeleverne at høre om alternative karriereveje og muligheder. Man kan også snakke om, at mange tekniske og naturvidenskabelige uddannelser kunne have ført til en lignende stilling. Det kan også være hensigtsmæssigt at vise eleverne, hvad en håndværksuddannelse som elektriker også kan bruges til.

Læs mere om karrierelæring på systime.dk:

> Livskundskab og verdensborgerkundskab

> Karrierelæring er livslæring

Hvis man ønsker at se nærmere på uddannelsesmuligheder, kan uddannelsesguiden bruges.

kontakt verdo 

Verdo har pt. ikke mulighed for at deltage i skolebesøg pga. ressourcemangel. 

bottom of page