top of page

Lærervejledning skoda

 
producer en reklamefilm for skoda

I denne opgave skal eleverne være konsulenter for Skoda og udarbejde en reklamefilm, der kan fastholde kunder og måske skaffe nye kunder til butikken. Eleverne lærer bl.a. om virkemidler og appelformer og arbejder med målgrupper. Eleverne skal arbejde i grupper.

 

Konkret skal de producere følgende: 

 • Skriftlig drejebog (manuskript og storyboard)

 • Optagelse af reklamefilm. 

Forløbet kan anvendes i alle klasser, men henvender sig særligt til
højtbegavede elever. Læs mere herunder. 


> Din rolle som lærer


> At være højtbegavet er at være særlig udsat

fag

Fag: Forløbet er relevant for alle ungdomsuddannelser: På HHX for Dansk og Markedskommunikation; på EUX for Dansk og Afsætning; på STX for Dansk og Mediefag; på HTX for Dansk og Kommunikation/It.

Materialet kan være udgangspunktet for flerfaglige forløb som SO (HHX og HTX), FF (STX) og EO (EUX).

Antal lektioner: 12-22 lektioner afhængigt af, hvor meget tid I f.eks. vælger at bruge på at optage reklamefilm. Tidsforbruget afhænger også af, om temadagen udelukkende er for højt begavede elever eller for hele klassen. Herunder er et forslag til program for et forløb på tre temadage. 

DAG 3

 

Fase 7) Udarbejd en drejebog

Eleverne lærer, hvordan man udarbejder en drejebog og laver en drejebog for deres egen reklamefilm. 
Tidsforbrug: 1-3 lektioner

Fase 8) Optag reklamefilmen

Eleverne bruger deres drejebog som et vigtigt redskab og optager deres reklamefilm med en mobiltelefon.
Tidsforbrug: 3-6 lektioner

 

Fase 9) Præsenter reklamefilmen

Eleverne præsenterer deres reklamefilm for Skoda og får feedback. 
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

 

Fase 10) Evaluér jeres løsning og arbejdsproces 

Eleverne i gruppen evaluerer deres løsningsforslag og arbejdsproces.
Tidsforbrug: 1 lektion.

program for temadage

DAG 2
 

Fase 5) Vælg den bedste af jeres ideer

Eleverne introduceres til idéudvælgelsesmetoden ‘De seks tænkehatte’ og udvælger den bedste idé til en reklamefilm. 
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Fase 6) Pitch jeres idé og få feedback
Eleverne forbereder et mundtlig pitch af deres idé, pitcher deres idé over for resten af klassen og får feedback. Tag udgangspunkt i Skodas krav til opgaven, når du giver eleverne feedback. Hvis gruppens idé ikke lever op til kravene, må de tilbage til en af deres andre ideer. Ellers fortsætter de til fase 7. 
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

DAG 1

Forløbet indledes med, at eleverne præsenteres for opgaven via en kort video, hvor en medarbejder fra Skoda stiller opgaven. Herefter ledes eleverne gennem forløbet via nedenstående faser: 

Fase 1) Forstå jeres rolle som konsulenter

Eleverne arbejder med at forstå konsulentrollen og researcher på bilbranchen for at forstå deres kunde og den opgave, de har fået stillet. 
Tidsforbrug: 1 lektion

 

Fase 2) Bliv eksperter inden for reklamefilm

Eleverne lærer om reklamefilm, forskellige typer reklamefilm, virkemidler og appelformer.  
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Fase 3) Forstå jeres målgruppe

Eleverne beslutter sig for, hvilket produkt de vil markedsføre (f.eks. Skodas app, noget af Skodas ekstraudstyr eller en specifik Skoda-model). Herefter skal de have styr på målgruppen for deres film.
Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Fase 4) Find på ideer til reklamefilmEleverne får et crash course i kreativ tænkning og udvikler ideer til deres reklamefilm via en række idéudviklingsøvelser. 
Tidsforbrug: 1-3 lektioner

læringsmål
 

Eleverne opnår viden om: 

 • Markedsføring 

 • Reklamefilmsgenren og hvilke virkemidler man bruger i reklamefilm

 • Kommunikation og appelformer

 • Personaer og hvordan man taler til en specifik målgruppe

 • Hvordan man udarbejder en drejebog

 • Hvordan man producerer en reklamefilm.

Eleverne får styrket deres evne til at: 

 • Sætte sig ind i en specifik og virkelig problemstilling

 • Researche 

 • Arbejde struktureret med idégenerering og kreativ tænkning

 • Udtænke og producere kreative løsninger 

 • Samarbejde 

 • Kommunikere deres løsninger til en aktør i virkeligheden 

 • Forholde sig reflekteret til eget arbejde.

   

Dansk

 

Faglige mål fra læreplanens punkt 2.1 (HHX, 2017):

 • Eleven skal kunne udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel mundtligt som skriftligt.

 • Eleven skal anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og reflektere.

 • Eleven skal demonstrere kendskab til digitale mediers indhold og funktion samt indsigt i tilhørende etiske problemstillinger.

 

Kernestof fra læreplanens punkt 2.2 (HHX, 2017):

 • Dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, faglige og professionelle sammenhænge”.

 • Billeder, film og øvrige multimodale tekster.

 • Kommerciel kommunikation og erhvervsrelaterede tekster.

 • Digitale kommunikationsformer – herunder sociale medier.

 


Markedskommunikation

 

Faglige mål fra læreplanens punkt 2.1 (HHX, 2017)

 • Eleverne skal afgøre, hvilke forhold der har betydning for virksomheders og andre organisationers kommunikation, og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder.

 • Eleverne skal identificere, formulere og løse virksomheders og andre organisationers kommunikationsmæssige udfordringer.

 • Eleverne skal anvende fagets teori og modeller i en relevant kontekst.

 • Eleverne skal indsamle, bearbejde og præsentere relevante informationer om virksomheders og andre organisationers kommunikation og vurdere informationers troværdighed samt relevans i en given sammenhæng.

 • Eleverne skal udvælge og anvende relevante digitale værktøjer til at formidle og skabe kommunikation.

 

Kernestof fra punkt 2.2

 • Kommunikationsteori og -modeller

 • Branding, reklameteori og psykologi

 • Kommunikationsplanlægning og -platforme

kontakt

Skoda

Kontakt Skoda i Roskilde for at aftale, hvorvidt og hvordan de har mulighed for at deltage i jeres forløb. Alternativt kan I kontakte en Skoda-forhandler i jeres eget lokalområde.

Kontaktinfo

Navn: Mathias Vinter

adresse: Københavnsvej 190, 4000 Roskilde

mail: mv@skoda-roskilde.dk

bottom of page