top of page

Lærervejledning Føtex

 
FÅ FLERE TIL AT SØGE ELEVPLADS HOS FØTEX

I dette forløb skal eleverne agere konsulenter inden for rekruttering og udvikle en strategi for, hvordan Føtex kan få flere unge til at søge ind på deres elevuddannelser. Eleverne skal arbejde i grupper á 2-4 elever.

 

Konkret skal de producere følgende: 

 • En skriftlig rekrutteringsstrategi med forslag til kommunikationsprodukter samt aktiviteter

 • En mundtlig præsentation af strategien 

 • Eksempler på et eller flere af de kommunikationsprodukter, som indgår i strategien.
   

Forløbet kan anvendes i alle klasser, men henvender sig særligt til
højtbegavede elever. Læs mere herunder. 


> Din rolle som lærer


> At være højtbegavet er at være særlig udsat

fag 

Primært fag: Forløbet er relevant for alle ungdomsuddannelser, og fagene Dansk og Markedskommunikation og Kommunikation/it er helt oplagte, men også fag som Afsætning, Innovation og Mediefag kan bidrage med timer.

Se faglige mål nederst på siden. 

Materialet kan være udgangspunktet for det flerfaglige arbejde: SO (HHX og HTX), FF (STX) og EO (EUX).


Antal lektioner: 18-30 

program for temadage

DAG 2

 

Fase 4) Find på ideer til budskaber og metoder
Eleverne får et crash course i kreativ tænkning, læser om innovative rekrutteringseksempler, og gennem konkrete idéudviklingsøvelser udvikler de ideer til kommunikationsløsninger. 
Tidsforbrug: 2-3 lektioner

 

Fase 5) Vælg de bedste af jeres ideer
Eleverne introduceres til idéudvælgelsesmetoden ‘De seks tænkehatte’ og udvælger de bedste ideer til kommunikationsløsninger. 
Tidsforbrug: 1-2 lektioner


Fase 6) Lav en samlet rekrutteringsstrategi
Eleverne udarbejder en brandingstrategi, der indeholder de udvalgte kommunikationsløsninger.
Tidsforbrug: 2-3 lektioner

 

Fase 7) Forbered en præsentation
Eleverne forbereder en mundtlig præsentation af deres rekrutteringsstrategi og præsenterer den for klassen. Til brug for præsentationen skal de lave et slideshow.
Tidsforbrug: 2-3 lektioner

Fase 8) Præsenter jeres strategi 
Eleverne præsenterer deres strategi.  
Tidsforbrug: 1-3 lektioner

DAG 3

 

Fase 9) Producér kommunikationsprodukter eller beskriv en aktivitet
Eleverne producerer et eller to af de kommunikationsprodukter, som de har foreslået i deres strategi (f.eks. en viral video, en plakat eller lignende) eller beskriver deres idé, hvis de har fundet på en aktivitet. 
Tidsforbrug: 2-4 lektioner

Fase 10) Præsenter jeres arbejde for Føtex

Eleverne præsenterer deres strategi, kommunikationsprodukter og aktiviteter for Føtex og får feedback i forhold til de krav, som Føtex har stillet til strategien. Hvis ikke I besøger Føtex, præsenterer de for dig og resten af klassen og får feedback. Hvis det er muligt, tilretter eleverne deres arbejde ud fra den feedback, de får. 
Tidsforbrug: 2-4 lektioner

Fase 11) Evaluér jeres løsning og arbejdsproces

Grupperne evaluerer deres løsningsforslag og arbejdsproces.
Tidsforbrug: 1 lektion

DAG 1​

 

Forløbet indledes med, at eleverne via en kort video med en medarbejder fra Føtex præsenteres for opgaven. Herefter ledes eleverne gennem forløbet via nedenstående faser: 
 

Fase 1) Forstå jeres rolle som konsulenter 

Eleverne arbejder med at forstå konsulentrollen og researcher på Føtex for at forstå deres kunde og den opgave, de har fået stillet. 
Tidsforbrug: 1 lektion
 

Fase 2) Sæt jer ind i Føtex’ elevuddannelser

Eleverne sætter sig ind i Føtex’ forskellige elevuddannelser, og hvilke job og karrieremuligheder de giver adgang til, samt undersøger hvordan Føtex rekrutterer elever i dag. Desuden interviewer de nogle butikselever i Føtex for at blive klogere på, hvad de godt kan lide ved uddannelserne, samt interviewer andre om deres viden om og holdning til elevuddannelserne. 
Tidsforbrug: 2-3 lektioner

Fase 3) Bliv eksperter i rekruttering
Eleverne lærer om rekruttering, hvilke rekrutteringsmetoder og kommunikationsprodukter der findes, og hvordan man indtænker målgrupper i sin formidling.
Tidsforbrug: 2-3 lektioner

læringsmål
 

Eleverne opnår viden om: 

 • Rekrutteringsmetoder

 • Karrieremuligheder i detailbranchen

 • Modtagerrettet kommunikation

 • Markedsføring 

 • Virkemidler og appelformer

 • Målgrupper

 • Produktion af kommunikationsprodukter (fx reklamefilm).

Eleverne får styrket deres evne til at: 

 • Sætte sig ind i en specifik og virkelig problemstilling

 • Researche 

 • Arbejde struktureret med idégenerering og kreativ tænkning

 • Udtænke og producere kreative løsninger 

 • Samarbejde 

 • Kommunikere deres løsninger til en aktør i virkeligheden 

 • Forholde sig reflekteret til eget arbejde.  


dansk
 

Eleven lærer: 

 • At udtrykke sig hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt og nuanceret, såvel mundtligt som skriftligt.

 • At demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion.

 • At anvende forskellige mundtlige og skriftlige fremstillingsformer formålsbestemt og genrebevidst, herunder redegøre, kommentere, argumentere, diskutere, vurdere og reflektere.

 

Eleven afdækker det danskfaglige kernestof:

 • Dansk sprog, herunder sproglig variation og sprog anvendt i private, faglige og professionelle sammenhænge.

 • Billeder, film og øvrige multimodale tekster.

 • Kommerciel kommunikation og erhvervsrelaterede tekster.

 • Digitale kommunikationsformer – herunder sociale medier.

   

markedskommunikation

 

Eleven lærer:

 • At afgøre, hvilke forhold der har betydning for virksomheders og andre organisationers kommunikation og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder.

 • At identificere, formulere og løse virksomheders og andre organisationers kommunikationsmæssige udfordringer.

 • At anvende fagets teori og modeller i en relevant kontekst.

 • At indsamle, bearbejde og præsentere relevante informationer om virksomheders og andre organisationers kommunikation og vurdere informationers troværdighed samt relevans i en given sammenhæng.

Kernestof:

 • Kommuniktaionsteori- og modeller

 • Kommunikationsplanlægning

 • Kommunikationsanalyse. 

kontaktinfo til VIRKSOMHEDEN

Kontakt Føtex på Ros Torv i Roskilde og hør om muligheden for, at de indgår i jeres forløb. Alternativt kan I kontakte Føtex i jeres lokalområde og høre, om de vil samarbejde med jer om undervisningsforløbet,  

Kontaktinfo

Navn: Malene Florentz

adresse: Ro's Torv 41, 4000 Roskilde

telefonnummer: 4633 9603

mail: malene.florentz@foetex.dk

forløbets kernebegreber

Download oversigt over forløbets kernebegreber til eleverne.

bottom of page